Porównaj (0)

Serwis i reklamacje

Ogólne Warunki GwarancjI

  1. Serwis internetowy sklep-jablotron.pl udziela 3 letniego okresu gwarancyjnego na centrale alarmowe, czujniki przewodowe i bezprzewodowe, sygnalizatory Jablotron.
  2. W przypadku, gdy system instalowany jest przez certyfikowanego instalatora Jablotron, okres gwarancji wydłuża się do 5 lat.
  3. Okres gwarancyjny liczony jest od daty wystawienia faktury sprzedaży przez firmę MBS-Systems sp. z o.o.
  4. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia plomb gwarancyjnych gwarancja zostaje przerwana.
  5. Gwarancja nie uwzględnia uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji w nieodpowiednich warunkach. Dodatkowo, nie podlegają jej urządzenia, które zostały zmodyfikowane przez użytkownika lub wykazują ślady nieautoryzowanej naprawy.
  6. Gwarancja również nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez czynniki losowe, takie jak wyładowania atmosferyczne, przepięcia, zalanie, akty wandalizmu itp.
  7. Urządzenia, które wyposażone są w oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta, nie kwalifikują się do gwarancji.

Naprawa odpłatna

Firma MBS Systems sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania odpłatnej naprawy. Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie w sytuacji, gdy usterka urządzenia nie jest efektem wady fabrycznej, lecz spowodowana jest zdarzeniem losowym, takim jak wyładowanie atmosferyczne lub nieprawidłowa eksploatacja. W takim kontekście, okres gwarancyjny zostaje skrócony do 3 miesięcy od daty przeprowadzonej naprawy urządzenia.

Odpowiedzialność

Firma MBS Systems sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy sprzedawanych produktów.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe jest sprzedawane bez gwarancji co do jego pracy lub użyteczności. W szczególności nie gwarantuje się jego kompatybilności z komputerem użytkownika ani z oprogramowaniem używanym przez klienta.

Brak gwarancji kompatybilności

Nie udzielamy gwarancji co do kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami.
 

Zasady reklamacji i serwisu urządzeń

Przesyłki

Uszkodzone opakowanie

Jeśli w czasie odbioru przesyłki okaże się, że opakowanie jest uszkodzone w stopniu takim, że również towar w nim zawarty może być uszkodzony, nie należy przyjmować przesyłki, a na liście przewozowym należy dopisać adnotację o jej uszkodzeniu.

Sprawdzenie przesyłki

Po przyjęciu przesyłki należy ją rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić jaki jest stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy spisać protokół reklamacyjny (druk posiada ze sobą kurier), złożyć go u kuriera, a jego kopię przesłać niezwłocznie do nas mailem: biuro@sklep-jablotron.pl, wpisując w temacie wiadomości tekst: „REKLAMACJA PRZESYŁKI”. Stanowi to podstawę do szybkiego załatwienia reklamacji i wysyłki nowego towaru.

Niezgodność z fakturą

Jeśli zaraz po otrzymaniu przesyłki, a najdalej do 2 dni roboczych, klient stwierdzi, iż jej zawartość nie odpowiada ilości towaru jaki widnieje na fakturze, bądź symbol towaru różni się od tego jaki jest zawarty na dokumencie sprzedaży, wówczas należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować pracownika magazynu firmy MBS Systems sp. z o.o.: (0-55) 619-30-05 wew. 106. Po tym czasie reklamacje dotyczące w/w niezgodności w przesyłce nie będą uwzględniane.

Wady Przed Rozpoczęciem Eksploatacji

Wadliwe urządzenie

Jeśli klient stwierdzi, że nowe urządzenie jest wadliwe i nie działa poprawnie niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, prosimy dostarczyć je do siedziby firmy MBS Systems sp. z o.o. lub odesłać na nasz koszt. Przesyłki reklamacyjne należy kierować do Działu Serwisu.

Zwrot wadliwego towaru

Towar, który wymaga zwrotu z powodu wad, należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, starannie zapakowany, z dokładnym opisem wady oraz kartą gwarancyjną, jeśli została wydana przy zakupie. Na opakowaniu koniecznie umieścić napis "SERWIS – WADA FABRYCZNA".

Wymiana towaru

Jeśli wadliwe urządzenie nie wykazuje śladów użytkowania, jest kompletne i ma nienaruszone opakowanie, zostanie wymienione na pełnowartościowe, a koszty ponosi sklep-jablotron.pl.

Naprawa towaru

Jeśli wadliwe urządzenie jest używane lub niekompletne, posiada uszkodzone opakowanie lub z jakiegoś innego powodu nie nadaje się do wymiany, zostanie naprawione w najkrótszym możliwym terminie, a koszty ponosi sklep-jablotron.pl.

Uszkodzenia w trakcie eksploatacji

Odsyłanie na własny koszt

Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu podczas eksploatacji i klient chce je naprawić gwarancyjnie lub pogwarancyjnie, musi opłacić koszty wysyłki.

Brak zakwalifikowania do naprawy gwarancyjnej

Jeżeli odesłane urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej, zastosowane zostaną procedury opisane w punkcie "Naprawa odpłatna".

Usterka z powodu niewłaściwej obsługi

Jeżeli stwierdzi się, że usterka nie wynika z uszkodzenia urządzenia, lecz z niewłaściwej obsługi lub braku znajomości parametrów urządzenia przez klienta w momencie zakupu, koszty obsługi serwisowej (w przedziale od 15zł do 100zł netto) zostaną doliczone do kosztów naprawy i poniesione przez klienta.

Zwrot wadliwego towaru

Reklamowane urządzenia powinny być odsyłane w komplecie, co oznacza, że jeśli uszkodzeniu uległa np. centrala alarmowa, to należy ją odesłać wraz dodatkowym modułami itp. Towar należy starannie zapakować w oryginalnym opakowaniu, a na paczce umieścić napis "SERWIS".

Testowanie z innymi urządzeniami

Jeśli wystąpią nieprawidłowości w działaniu naszego urządzenia w połączeniu z innymi urządzeniami lub urządzeniami innych producentów, klient jest zobowiązany dostarczyć pełny zestaw urządzeń w celu przeprowadzenia testów.

Aktualizacja oprogramowania

W przypadku dostarczenia urządzeń konfigurowalnych, takich jak rejestratory cyfrowe, firma MBS Systems sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji ich oprogramowania oraz resetowania ustawień do wartości fabrycznych, co może być konieczne podczas prac serwisowych.

Naprawa i zwrot na koszt sklep-jablotron.pl

W przypadku uzasadnionej reklamacji urządzenie zostanie naprawione w najkrótszym możliwym terminie i odesłane do klienta na koszt firmy MBS Systems sp. z o.o.

Faktura korygująca

Jeżeli w okresie trwania gwarancji nie uda się naprawić urządzenia ani dokonać jego wymiany na nowe, wówczas zostanie wystawiona faktura korygująca.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.